Bảng giá dịch vụ phần mềm quản lý thuê xe

ID Tên gói Số lượng xe Chi phí/năm A
1 Free 6 0 VNĐ  
2 Bronze 15 900.000 VNĐ  
3 Silver 30 1.800.000 VNĐ  
4 Gold 60 2.400.000 VNĐ  
5 Diamond 90 3.600.000 VNĐ  
6 Rubi 120 4.800.000 VNĐ  
7 Pro 150 6.000.000 VNĐ  
8 Pro + 180 7.200.000 VNĐ  
9 Pro ++ 210 8.400.000 VNĐ